Αρχική σελίδαΔραστηριότητες

Πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης δικτύων κοινής ωφελείας

Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών (GIS)

Εφαρμογές διαδικτύου (internet)

Ασύρματες επικοινωνίες δεδομένων


Πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης δικτύων κοινής ωφελείας

Η βασική δραστηριότητα της εταιρείας είναι η ανάπτυξη εξειδικευμένων επιχειρησιακών πληροφοριακών συστημάτων που απευθύνονται σε οργανισμούς κοινής ωφελείας, όπως ηλεκτρισμού, τηλεπικοινωνιών, ύδρευσης - αποχέτευσης, φυσικού αερίου κλπ, προκειμένου αυτοί να υποστηρίζονται σε διάφορες διαδικασίες διαχείρισης των δικτύων τους.

Πιο συγκεκριμένα, τα συστήματα αυτά χρησιμοποιούνται από τους παραπάνω οργανισμούς, σε διάφορες επιχειρησιακές διαδικασίες, όπως:

 • Τήρηση αρχείου δεδομένων δικτύου και αντικατάσταση χειρόγραφων σχεδίων από μία ενιαία ηλεκτρονική βάση δεδομένων με όλα τα στοιχεία του δικτύου.
 • Εκπόνηση μελετών και παρακολούθηση έργων επέκτασης.
 • Εργασίες συντήρησης και αντιμετώπισης βλαβών.
 • Ανάλυση και παρακολούθηση λειτουργίας δικτύου.
 • Στρατηγικός σχεδιασμός ανάπτυξης δικτύου.
 • Υποστήριξη πελατών.

Για την ανάπτυξη των παραπάνω συστημάτων, η εταιρεία χρησιμοποιεί το προϊόν Smallworld του οίκου GE Network Solutions, καθώς και όποια άλλα εργαλεία ανάπτυξης λογισμικού χρειάζονται κατά περίπτωση.

Εκτός από την ανάπτυξη των παραπάνω συστημάτων, η εταιρεία αναλαμβάνει και όλες τις σχετικές εργασίες υποστήριξης των οργανισμών κοινής ωφελείας στην εισαγωγή και αξιοποίηση των συστημάτων αυτών, όπως:

 • Ανάλυση απαιτήσεων και σχεδιασμός συστήματος.
 • Διαχείριση συστήματος.
 • Εκπαίδευση και υποστήριξη χρηστών.
 • Μελέτη μεθόδων επικοινωνίας συστήματος με άλλα επιχειρησιακά συστήματα.
 • Εισαγωγή δεδομένων.

           Διακοινοτική ΑΕ, Ερμού 8, 105 63, Αθήνα, τηλ. 210 3743700, fax 210 3743770